+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Výchovné poradenství

OBRAŤ SE S DŮVĚROU NA TYTO KONTAKTNÍ OSOBY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výchovní poradci - pracoviště Junior, Přívoz:

Konzultační hodiny pro žáky, pedagogické pracovníky a rodiče:

 

Ing. Rumíšková Marie, e-mail: rumiskova.m@sosbzenec.cz, tel.: 518 670 671

 • Sudý týden:
  • Úterý: 7:15 – 8:00 h  pracoviště Junior, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 32
 • Lichý týden:
  • Úterý:  7:15 – 8:00 h  pracoviště Junior, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 32

Jiný termín možný po domluvě.

 

Mgr. Josef Gazdík, e-mail: gazdik.j@sosbzenec.cz; tel.: 518 309 431

 • Sudý týden:
  • Pátek: 10:50 – 11:35 h  pracoviště Bzenec Přívoz, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 167
 • Lichý týden:
  • Úterý:  13:45 – 14:30 h  pracoviště Bzenec Přívoz, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 167

 


 

Jiný termín možný po domluvě.

Standardní činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.197/2016 Sb.

Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

1. Poradenská pomoc v oblastech:

2. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

3. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

4. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 1. Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 2. Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 3. Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště (školní psycholog, výchovní poradci, školní speciální pedagog a školní metodici prevence)

 1. Ve spolupráci s ŠPP organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 2. Sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.

Spolupráce s vedením školy

 1. Navrhuje řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.