Výchovné poradenství

 • Máš jakýkoliv problém? 
 • Potřebuješ se poradit nebo hledáš pomoc? 
 • Chceš jen získat informace?

OBRAŤ SE S DŮVĚROU NA TYTO KONTAKTNÍ OSOBY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výchovní poradci – pracoviště Junior, Přívoz:

 • Ing.  Marie Rumíšková
 • Mgr. Josef Gazdík

Konzultační hodiny pro žáky, pedagogické pracovníky a rodiče:

Ing. Rumíšková Marie, e-mail: rumiskova.m@sosbzenec.cz, tel.: 518 670 671

 • Sudý týden:
  • Úterý: 13:45 – 14:30 h  pracoviště Junior, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 32
 • Lichý týden:
  • Úterý:  13:45 – 14:30 h  pracoviště Junior, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 32

Jiný termín možný po domluvě.

Mgr. Josef Gazdík, e-mail: gazdik.j@sosbzenec.cz; tel.: 518 309 431

 • Sudý týden:
  • Čtvrtek: 12:55 – 13:40 h  pracoviště Bzenec Přívoz, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 167
 • Lichý týden:
  • Úterý:  12:55 – 13:40 h  pracoviště Bzenec Přívoz, kabinet 1. poschodí, dveře číslo 167

Jiný termín možný po domluvě.

Standardní činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.197/2016 Sb.

Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

1. Poradenská pomoc v oblastech:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 •  sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 •  prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.

2. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

3. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy
 • předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky

4. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC
 • pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření

5. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 1. Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 2. Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 3. Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště (školní psycholog, výchovní poradci, školní speciální pedagog a školní metodici prevence)

 1. Ve spolupráci s ŠPP organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 2. Sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.

Spolupráce s vedením školy

 1. Navrhuje řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
Přejít nahoru