obor Podnikání

ODBORNÁ PRAXE OBORU 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Znalosti nabyté teoretickým studiem mají všichni žáci možnost si ověřit a procvičit v praxi. Získávají tak předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a zároveň blíže rozvíjí vzdělávací oblast odborného vzdělávání.

Praxe studentů probíhá  v obou ročnících nástavbového studia a to:

  • V prvním ročníku v délce 10 pracovních dnů (celkem tedy 80 hodin/rok)  odborné praxe.
  •  Ve druhém ročníku v pravidelných intervalech jednou za čtrnáct dnů (s celkovou hodinovou dotací 116 hodin /rok) učební praxe.

Praxe je realizována na smluvních pracovištích, kde žáci zároveň získávají  informace a  praktické zkušenosti, potřebné nejen pro své budoucí povolání, ale i pro obhajobu své maturitní páce. Odbornou i učební praxi si žák zvolí dle svého zaměření z učebního oboru, nebo v oboru, kterému se chtějí v budoucnu věnovat. Výstupem z praxe jsou znalosti, dovednosti a zkušenosti, které žák dokáže  efektivně aplikovat při řešení praktických úkolů.  Veškeré poznatky získané v průběhu pracovního dne si žák zaznamenává  do svého  deníku praxe, jehož zápisy jsou vždy ohodnoceny pověřeným pracovníkem  organizace. Součástí hodnocení je uplatňováno i sebehodnocení žáka, což je základem pro utváření jeho osobnosti. Tento deník prochází pravidelnou kontrolou a dílčí hodnocení je podkladem pro klasifikaci daného předmětu.

 Mezi  smluvní pracoviště ve školním roce 2022/2023 patří například společnost LST, a.s., společnost Fullmatik, s.r.o., společnost Mmcité a.s., obecní úřady i drobní podnikatelé – OSVČ.

Mnozí žáci se tak připravují přímo na své pracovní uplatnění u svého budoucího zaměstnavatele. Nezřídka se stává, že zaměstnavatelé sami nabízí těmto praktikujícím žákům práci.

Přejít nahoru