5. kolo přijímacího řízení:


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Lhůty pro odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy:

Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je 8 kalendářních dnů po dni konání  řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v konkrétním oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Přejít nahoru