RYBÁŘ – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Rybář  
Kód a název oboru vzdělání:41-53-H/01 Rybář
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní
  • Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace nabízí žákům, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru, vzdělávání v jednoletém oboru Rybář ukončené výučním listem.
  • Přijímací zkoušky se nekonají, v případě velkého zájmu rozhoduje průměrný prospěch žáka na základní škole.
  • Podmínkou je dobrý zdravotní stav.
  • Kromě řady kvalifikací zde žáci získají také mnohá osvědčení, k nimž patří například osvědčení pro výkon práce s motorovou pilou do 15cm3, plotostřihem, jamkovačem, řidičské oprávnění skupiny T a osvědčení pro výkon práce s vysokozdvižným vozíkem a osvědčení pro výkon práva myslivosti.

Profil absolventa:

Absolvent studijního oboru Rybář je připraven vykonávat práce při zajišťování přirozeného, poloumělého a umělého výtěru ryb, odchovu plůdku, násad a tržních ryb v rybničním hospodářství a v akvakultuře lososovitých ryb. Umí navrhnout obsádky rybníků s přihlédnutím k jejich charakteru a stupně intenzity výrob a posuzovat růst a zdravotní stav ryb a podle potřeby navrhne a realizuje preventivní a léčebné opatření. Absolvent je schopen provádět analýzy vody v terénu a v laboratoři a navrhnout opatření pro optimalizaci životního prostředí ryb a je schopen vyhodnotit hospodářský zásah na kvalitu vodního prostředí. Dovede zvolit vhodný způsob výlovu, přepravu, sádkování a zpracování ryb při dodržení předepsaných technologických postupů v souladu s předpisy zajišťujícími bezpečnost potravin a jejich kvalitu. Absolvent ovládá manipulaci s technickými zařízeními vodohospodářských děl a je schopen kontrolovat a navrhovat údržbu vodohospodářských děl (technickobezpečnostní dohled). Absolvent oboru rybář najde své uplatnění v rybářské prvovýrobě a zde je schopen vykonávat veškeré odborné práce. Dosažená kvalifikace mu umožňuje v organizacích rybářského svazu zastávat funkci hospodáře, technika pro ryby a odborného pracovníka v rybochovu. Profesně se také může realizovat u podniků povodí jako koordinátor účelových rybích obsádek vodárenských nádrží a při údržbě vodních děl a vodních toků. Jeho odbornosti lze využít k zajištění podnikání u majitele rybníků s poplatkovým lovem ryb. Po zapracování může podnikat v oblasti rybářství a v souvisejících činnostech, v chovu ryb, raků a akvarijních ryb.

Přejít nahoru