Lesní mechanizátor ZS

LESNÍ MACHANIZÁTOR – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Lesní mechanizátor
Kód a název oboru vzdělání:41-56-H/01
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní
  • Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace nabízí žákům, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru, vzdělávání v jednoletém oboru Lesní mechanizátor ukončené výučním listem.
  • Přijímací zkoušky se nekonají, v případě velkého zájmu rozhoduje průměrný prospěch žáka na základní škole.
  • Podmínkou je dobrý zdravotní stav.
  • Kromě řady kvalifikací zde žáci získají také mnohá osvědčení, k nimž patří například osvědčení pro výkon práce s motorovou pilou, řidičské oprávnění sk. T, soustřeďování dříví kolovým traktorem, koňským potahem, jeřábnický průkaz (nakládání s hydraulickou rukou), obsluha rámových, pásových a okružních pil a osvědčení pro výkon práva myslivosti.
  • V případě zájmu lze na naší škole získat maturitní vysvědčení ve dvouletém nástavbovém studiu oboru Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, včetně oprávnění pro práci operátora harvestoru.
  • Škola nabízí internátní ubytování a stravování.
  • Škola nabízí rodičům a zájemcům o obor návštěvu vnitřních i venkovních výukových prostor. 

Profil absolventa:

Absolvent bude připraven vykonávat všechny manuální činnosti při obhospodařování lesního majetku. Současně bude schopen zajišťovat základní řízení výrobních činností v lese a připravovat podklady pro odborného lesního hospodáře a ve spolupráci s OLH zajišťovat i další povinnosti lesníka na základním stupni výrobních činností v lese.

Absolvent bude ovládat práci se základními manipulačními prostředky používanými při hospodaření v lese. Bude schopen zajistit preventivní opatření proti škodám zvěří v lese. Absolvent bude současně schopen po absolvování výuky myslivosti složit zkoušku z myslivosti a myslivecké znalosti uplatnit i při mysliveckém obhospodařování lesního majetku. Bude schopen realizovat preventivní a léčebná opatření v chovu zvěře. Absolvent bude schopen v souladu s veterinárními předpisy ošetřit ulovenou zvěř, ošetřit zvěřinu a provést preparaci trofejí ulovené zvěře.

Přejít nahoru