KUCHAŘ – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Kuchař
Kód a název oboru vzdělání:65-51-H/01, Kuchař-číšník, profilace Kuchař
Dosažený stupeň vzdělání:střední vzdělání s výučním listem 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní

Studium určené pro uchazeče se středním vzděláním v jiném oboru vzdělávání.

Vstupní předpoklady uchazečů:

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo se středním vzděláním s výučním listem, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle § 84 nebo § 85 školského zákona.

Popis vzdělávacího oboru

Cílem oboru vzdělání s profilací Kuchař je získání rámcových znalostí z oblasti gastronomie, výroby pokrmů, odbytu a komunikace ve službách a ekonomiky.

Profil absolventa:

Absolvent oboru profilace Kuchař se uplatní v pozici zaměstnance v provozovnách veřejného stravování na úseku přípravy a odbytu pokrmů a nápojů. Je připraven pracovat jako samostatný kuchař od přijetí surovin, přes jejich technologickou úpravu až po expedici hotového pokrmu. Připravuje pokrmy teplé i studené kuchyně a jednoduché moučníky. Dbá na kvalitu provedení práce, estetickou úpravu pokrmů a jejich správné uchování. Ovládá způsoby správného skladování, posoudí jakost a technologickou využitelnost pokrmů. Sestavuje nabídkové listy a realizuje odbyt výrobků a služeb. Zajišťuje provoz výrobních středisek, organizuje činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce. Ve styku s hostem jedná profesionálně a podle svých možností a schopností komunikuje v cizím jazyce.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Organizace výuky:

Obor vzdělání profilace Kuchař je realizován v zkrácené jednoleté denní formě vzdělávání. Výuka bude probíhat 32 týdnů v dotaci 35 hodin týdně.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Stanovení témat, obsahu, formy a pojetí závěrečných zkoušek i stanovení termínu jejich konání je v kompetenci ředitele školy a řídí se platnými předpisy.

Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Přejít nahoru