HOTELNICTVÍ – zkrácené studium

Název ŠVP:                 Hotelnictví
Kód a název oboru vzdělání:65-42-M/01
Dosažený stupeň vzdělání:Střední s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní

Studium určené pro uchazeče se středním vzděláním v jiném oboru vzdělávání

Za jeden rok získáte znalosti z oborů

  • Gastronomie
  • Hotelnictví
  • Ekonomiky
  • Cestovního ruchu
  • Možnost další specializace

Barmanský kurz, kurz Studené kuchyně, Sommelierský kurz, Baristický kurz, Carvingový kurz

Vstupní předpoklady žáků:

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle § 84 nebo § 85 školského zákona.

Popis vzdělávacího oboru:

Základem oboru vzdělání Hotelnictví je získání rámcových znalostí z oblasti gastronomie, hotelnictví, ekonomiky a cestovního ruchu.

Profil absolventa:

Absolventi oboru hotelnictví získají úplné střední odborné vzdělání a jsou připraveni uplatnit se ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích. Naleznou uplatnění i v komplexu služeb cestovního ruchu. Jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, např. pracovník informačního centra, pracovník cestovní kanceláře, recepční, průvodce, provozní hotelu, vedoucí stravování atd. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky mají absolventi možnost se dále vzdělávat na vyšších odborných školách a vysokých školách zejména se zaměřením na potravinářství, marketing a management.    

Organizace výuky:

Vzdělávání je organizováno jako zkrácené denní jednoleté a je ukončeno profilovou částí maturitní zkoušky z vybraných odborných předmětů. Výuka bude probíhat 30 týdnů v dotaci 35 hodin týdně.

Způsob ukončení vzdělávání:

Maturitní zkouška; a dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Profilová část maturitní zkoušky – ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ve vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Přejít nahoru