Historie školy

1. 7. 2004 vznikla ve Bzenci sloučením Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou nová, velká a moderní škola. Zachovává všechny původní obory sloučených škol, tj. potravinářství, vinařství, zahradnictví, gastronomie, obchod a služby. Škola disponuje moderně vybavenými pracovišti, jak pro teoretickou výuku (laboratoře, počítačové a jazykové učebny, tělocvičny, posilovny, knihovny), tak pro praktickou výuku (kuchyně, cukrárna, penzion, restaurace, skleníky). Žáci mají možnost pracovat při společenských a gastronomických akcích, rautech, degustacích a zahradnických výstavách nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí.

Pro ubytování studentů je k dispozici dostatek míst v pohodlně vybavených třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Využít lze posilovnu, tělocvičnu, studovny, klubovny, internet, knihovnu, bufet, kuchyňky. Volný čas je možno trávit v různých zájmových kroužcích (keramickém, výtvarném, pěveckém atd.) Pro studenty jsou zajišťovány návštěvy divadla, taneční kurz, kurz autoškoly. Ubytovaní studenti se celoročně stravují ve školní jídelně (snídaně, oběd, večeře).

Historie školy

Bzenec a celá bzenecká oblast je odedávna významným  zemědělským střediskem moravského Slovácka, které vyniká vinařstvím, zelinářstvím a ovocnictvím. Snad i proto zde byla v roce 1885 založena jedna z prvních zemědělských škol s vyučovacím jazykem českým na jižní Moravě. Navštěvovali ji chlapci z dalekého okolí, kteří pocházeli z rolnických rodin. Hlavním úkolem školy bylo vzdělávat budoucí hospodáře, neboť …“to vedlo k zámožnosti, blahobytu a tento k domácímu štěstí a spokojenosti.“ První název školy byl Hospodářská zimní škola a sídlila za kostelem na dnešní ulici J. Hanáka, vyučovalo se od listopadu do dubna. V roce 1899 byla přejmenována na Zemskou rolnickou a vinařskou školu, v níž se vyučovalo již celoročně a patřila k ní i výuka praktická. Z tohoto důvodu byl zřízen také školní statek, jenž se rozšiřoval díky dárcům ze Bzence a blízkého okolí. V roce 1946 byla při škole zřízena jednoroční Konzervárenská škola – tehdy jediná v ČSR, která se stala základem ke zřízení pozdější Průmyslové školy konzervárenské. K zemědělské škole bylo v roce 1962 připojeno Zemědělské odborné učiliště s oborem Zahradník, který byl dlouhou dobu nosným oborem školy. V roce 1982 byl připojen obor konzervář, který se v roce 1990 osamostatnil. Postupem let značně vzrostl počet žáků a byl vybudován moderní výukový areál na ulici Vinařů. Nejprve bylo založeno nové pokusné pole a postaveny učebny pro odborný výcvik. V roce 1986 byl dokončen Domov mládeže pro 180 žáků a k 1. září 1994 byla dostavena a uvedena do provozu budova nové školy. Prostory staré školy se modernizují a využívají pro praktickou výuku. Od 1. července 1995 bylo SOU zemědělské sloučeno s SOU potravinářským pod jediné ředitelství. Současně bylo také zřízeno Odborné učiliště pro výuku žáků ze speciálních škol. Škola se tak rozšířila o další budovu na náměstí Svobody, která byla přebudována na školní restauraci s kavárnou a hotel, které slouží pro odbornou přípravu žáků. V této době také přibyly nové obory z oblasti gastronomie (Kuchař, Číšník-servírka) a škola dostala název SOU a OU Bzenec. V roce 2003 byl zaveden nový obor Hotelnictví a turismus a název byl rozšířen na SOŠ, SOU a OU Bzenec.

Ani potravinářská, tehdy konzervárenská škola nevznikla ve Bzenci náhodně, ale vyrostla z kořenů a potřeb konzervárenského potravinářství, které mělo ve městě dlouholetou tradici. Osudy této školy byly vždy spjaty s osudy konzervárenských závodů ve Bzenci a okolí. Střední průmyslová škola konzervárenská byla založena v roce 1951 rozhodnutím Ministerstva školství na základě požadavku Ministerstva potravinářského průmyslu jako pokračování jednoleté konzervárenské školy, která byla zřízena ve Bzenci od roku 1946. Studium bylo čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou v konzervárenských oborech s působností pro celou Československou republiku. Škola byla umístěna v budově bzeneckého zámku, který byl majetkem Vinařských závodů. V roce 1976 byl uveden do provozu nový domov mládeže na Těmické ulici, který dal vzniknout základu celého nového školního areálu. Od roku 1983 byl ve škole zřízen nový studijní obor Výroba cukru a cukrovinek na základě potřeb cukrovarnického průmyslu na Moravě. V roce 1990 byla škola přejmenována na Střední průmyslovou škola potravinářské technologie s cílem vytvořit podmínky pro přípravu odborníků v celé šíři potravinářského průmyslu. V roce 1991 bylo zavedeno nástavbové studium pro absolventy SOU, v roce 1993 vznikl nový obor Analýza potravin a od roku 1995 obor Management potravinářských výrob. Zásadní změnou v životě školy bylo zavedení vyššího vzdělávání v českém školství. V roce 1996 byla zřízena při průmyslové škole Vyšší odborná škola potravinářské technologie. Studium je v dnešní době pomaturitní tříleté s titulem Diplomovaný specialista. Ve Bzenci tak vznikla škola řadící se do oblasti neuniverzitního terciálního vzdělávání. K 1.7. 2004 proběhlo v rámci optimalizace školství další sloučení SOŠ, SOU a OU Bzenec s VOŠ a SPŠ Bzenec a vznikl rozsáhlý komplex s oficiálním názvem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Bzenec se sídlem na náměstí Svobody 318. V současnosti má škola čtyři pracoviště: ředitelství sídlí na nám. Svobody 318, spolu s teoretickou a praktickou výukou kuchařských oborů a oboru Hotelnictví. Na odloučeném pracovišti Vinařů 354 jsou obory Cukrář, Zahradník a nástavbový obor Podnikání. Jsou zde i pracoviště odborného výcviku oboru Zahradník. V budově „staré školy“ na ulici J. Hanáka jsou třídy pro teoretickou výuku i odborný výcvik.Na odloučeném pracovišti Bzenec – Přívoz se vyučuje maturitní obor Ekologie a životní prostředí, nástavbový obor Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, tříleté učební obory Lesní mechanizátor a Rybář.

Přejít nahoru