+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Kariérové poradenství

Kariérový poradce:

Ing. Rumíšková Marie, e-mail: rumiskova.m@sosbzenec.cz, tel.: 518 670 671

Konzultační hodiny:

Sudý týden:

Lichý týden:

 

Podpora kariérového poradenství

Studenti mají nyní možnost využít online nástroj Salmondo pro podporu kariérového poradenství. Díky němu mohou zjistit své silné stránky, lépe poznat své zájmy, objevit zajímavé profese či najít vhodné možnosti dalšího studia. Kromě sebepoznání prostřednictvím psychologických testů a dalších nástrojů Salmondo studenty podpoří v krátkodobém i dlouhodobém plánování a pomůže jim udržet motivaci a směr při plnění jejich nejen studijních cílů.

Pokud jste ještě možnosti využití nástroje nevyužili, kontaktujte výchovného poradce.

 

 

GAUDEAMUS 2019

 

 

 

Standardní činnosti karierového  poradce

 

   Poradenské činnosti:

   1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní

   cestě žáků, tj. zejména:

    a)  koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a

   diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

   b)   základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci

   zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby

   povolání žáků

   c)   individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve

   spolupráci s třídním učitelem)

   d)   poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s

   třídním učitelem)

   e)   spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné

   péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

   f)    zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů

   práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití

   informačních služeb těchto středisek

   2)   Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní

   pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

   3)   Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a

   průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

   4)   Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace

   poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a

   koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

   5)   Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním

   vzdělávacím potřebám