+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Doručení veřejnou vyhláškou

upravuje § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy,
a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

Týká-li se veřejná vyhláška záležitosti práv příslušníků národnostních menšin a je-li ve správním obvodu správního orgánu zřízen výbor pro národnostní menšiny nebo jiný orgán pro záležitosti národnostních menšin, veřejnou vyhlášku správní orgán uveřejní též v jazyce příslušné národnostní menšiny.