+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Informace - výsledky 1. kola přijímacího řízení,...

Vážení žáci a rodiče, 

vzhledem k úpravám podmínek přijímacího řízení budou výsledky za 1. kolo přijímacího řízení vyhlášeny dne 19. 05. 2021 a to na webových stránkách a také na úřední desce školy. 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek musí být odevzdán řediteli školy, který o přijetí ke vzdělávání rozhodl, do 10 pracovních dnů  po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nejpozději do 01. 06. 2021). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.