+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Výsledkové listiny přijímacího řízení

 

nformace k zápisovému lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,příspěvková organizace, podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).