+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Rybář (41-53-H/01)

Kód: 41-53-H/01 - Jednoleté zkrácené denní studium s výučním listem

Vstupní předpoklady studentů:

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělávání s výučním listem v jiném oboru vzdělávání.

Popis studijního oboru

Základem studijního oboru Rybář je získání rámcových znalostí z odchovu sladkovodních ryb. Studující se především učí osvojit si znalosti a praktické dovednosti z rybářské prvovýroby teplomilných a studenomilných ryb, zpracování ryb na polotovary a biologické a hydrochemické zákonitosti vodního prostředí.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Rybář je připraven vykonávat práce při zajišťování přirozeného, poloumělého a umělého výtěru ryb, odchovu plůdku, násad a tržních ryb v rybničním hospodářství a v akvakultuře lososovitých ryb. Umí navrhnout obsádky rybníků s přihlédnutím k jejich charakteru a stupně intenzity výrob a posuzovat růst a zdravotní stav ryb a podle potřeby navrhne a realizuje preventivní a léčebné opatření. Absolvent je schopen provádět analýzy vody v terénu a v laboratoři a navrhnout opatření pro optimalizaci životního prostředí ryb a je schopen vyhodnotit hospodářský zásah na kvalitu vodního prostředí. Dovede zvolit vhodný způsob výlovu, přepravu, sádkování a zpracování ryb při dodržení předepsaných technologických postupů v souladu s předpisy zajišťujícími bezpečnost potravin a jejich kvalitu. Absolvent ovládá manipulaci s technickými zařízeními vodohospodářských děl a je schopen kontrolovat a navrhovat údržbu vodohospodářských děl (technicko-bezpečnostní dohled).

Organizace výuky

Studium je organizováno jako jednoleté a je ukončeno závěrečnou zkouškou z vybraných odborných předmětů (rybnikářství, pstruhařství a rybářství ve volných vodách). Výuka bude probíhat 30 týdnů po 35 hodinách týdně.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru rybář najde své uplatnění v rybářské prvovýrobě a zde je schopen vykonávat veškeré odborné práce. Dosažená kvalifikace mu umožňuje v organizacích rybářského svazu zastávat funkci hospodáře, technika pro ryby a odborného pracovníka v rybochovu. Profesně se také může realizovat u podniků povodí jako koordinátor účelových rybích obsádek vodárenských nádrží a při údržbě vodních děl a vodních toků. Jeho odbornosti lze využít k zajištění podnikání u majitele rybníků s poplatkovým lovem ryb. Po zapracování může podnikat v oblasti rybářství a v souvisejících činnostech, v chovu ryb, raků a akvarijních ryb.

Učební plán

Kód a název oboru: 41-53H/01 Rybář

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Délka a forma vzdělávání: 1 rok denního studia