+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Kuchař - číšník (65-51-H/01)

Kód: 65 - 51 – H/01 Jednoleté zkrácené denní studium ukončené závěrečnou zkouškou

Vstupní předpoklady uchazečů:

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo se středním vzděláním s výučním listem, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle § 84 nebo § 85 školského zákona.

Zdravotní podmínky pro přijetí:

Uchazeči musí být zdravotně způsobilí a nesmí trpět zejména:

- závažnými onemocněními pohybového aparátu (zátěž páteře a kloubů);

- závažnými chronickými nemocemi kůže a dýchacích cest včetně alergických onemocnění;

- onemocněními nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů;

- závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů. Posouzení zdravotní způsobilosti je v kompetenci praktického lékaře, který zároveň uchazeči vystaví zdravotní průkaz pracovníků v potravinářství.

Popis vzdělávacího oboru

Cílem oboru vzdělání Kuchař – číšník je získání rámcových znalostí z oblasti gastronomie, výroby pokrmů, odbytu a obsluhy, komunikace ve službách a ekonomiky.

Profil absolventa:

Absolvent oboru Kuchař – číšník se uplatní v pozici zaměstnance v provozovnách veřejného stravování na úseku přípravy a odbytu pokrmů a nápojů. Je připraven pracovat jako samostatný kuchař od přijetí surovin, přes jejich technologickou úpravu až po expedici hotového pokrmu. Připravuje pokrmy teplé i studené kuchyně a jednoduché moučníky. Dbá na kvalitu provedení práce, estetickou úpravu pokrmů a jejich správné uchování. Ovládá způsoby správného skladování, posoudí jakost a technologickou využitelnost pokrmů. V pozici číšníka ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Sestavuje nabídkové listy a realizuje odbyt výrobků a služeb. Zajišťuje provoz výrobních a odbytových středisek, organizuje činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce. Ve styku s hostem jedná profesionálně a podle svých možností a schopností komunikuje v cizím jazyce. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Organizace výuky:

Obor vzdělání Kuchař – číšník je realizován v zkrácené jednoleté denní formě vzdělávání. Výuka bude probíhat 32 týdnů v dotaci 35 hodin týdně.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Stanovení témat, obsahu, formy a pojetí závěrečných zkoušek i stanovení termínu jejich konání je v kompetenci ředitele školy a řídí se platnými předpisy. Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Učební plán:

Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní