+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Hotelnictví (65-42-M/01) ZS

Kód: 65 – 42 – M/01 Jednoleté zkrácené denní studium ukončené maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady žáků: Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání, kteří chtějí získat další kvalifikaci podle § 84 nebo § 85 školského zákona.

Zdravotní podmínky pro přijetí: Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Podmínkou pro přijetí ke studiu je i splnění zdravotních kritérií pro vydání zdravotního průkazu.

Popis vzdělávacího oboru: Základem oboru vzdělání Hotelnictví je získání rámcových znalostí z oblasti gastronomie, hotelnictví, ekonomiky a cestovního ruchu.

Profil absolventa: Absolventi oboru hotelnictví získají úplné střední odborné vzdělání a jsou připraveni uplatnit se ve středních technicko-hospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích. Naleznou uplatnění i v komplexu služeb cestovního ruchu. Jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, např. pracovník informačního centra, pracovník cestovní kanceláře, recepční, průvodce, provozní hotelu, vedoucí stravování atd. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky mají absolventi možnost se dále vzdělávat na vyšších odborných školách a vysokých školách zejména se zaměřením na potravinářství, marketing a management.

Organizace výuky: Vzdělávání je organizováno jako zkrácené denní jednoleté a je ukončeno profilovou částí maturitní zkoušky z vybraných odborných předmětů. Výuka bude probíhat 30 týdnů v dotaci 35 hodin týdně.

Způsob ukončení vzdělávání: Maturitní zkouška; a dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Profilová část maturitní zkoušky – ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ve vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

 

Kód a název oboru vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 1 rok, denní