+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)

Absolventi získávají úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany přírody  a životního prostředí, lesnictví, zemědělství a potravinářských kontrol. Získanou kvalifikaci uplatňují ve státní správě, na stavebních odborech, na Správách chráněných krajinných oblastí  a národních parků, na inspektorátech České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady, na referátech životního prostředí obcí, měst a okresů. Dále  ji uplatňují v hygienické službě, v oblasti potravinářských kontrol a toxikologie, v oblasti ekologického poradenství nebo ve sféře výroby a služeb. Absolventi se uplatní v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady. Uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší,dále ve výzkumných ústavech zabývajících se biotechnologickými metodami, v mikrobiologických a chemických laboratořích,  v oblastech kontroly jakosti potravin a při výrobě biopotravin.

Uplatní se v povoláních:

Ekolog, mikrobiolog, hydrolog, meteorolog, geolog, kartograf, pracovník státní správy ochrany přírody, pracovník kontroly jakosti potravin, pracovník výzkumného ústavu.

Možnost získat oprávnění k řízení osobního automobilu, osvědčení pro práci s motorovou pilou a adaptéry a oprávnění trhání reprodukčního materiálu z vysokých stromů.

Základní údaje:

Délka přípravy:

4 roky

Základní podmínky přijetí:

úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem

Přijímací řízení:

přijímací zkouška a průměrný prospěch

Způsob ukončení vzdělávání:

maturitní zkouška

Zdravotní podmínky pro přijetí:

obor je vhodný i pro žáky s menším zdravotním postižením

Používané ochranné pracovní prostředky:

jsou žákům poskytovány

Forma vzdělávání:

denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Možnosti dalšího vzdělávání:

absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách (např. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, nebo Palackého univerzita v Olomouci).

Učební plán:

dle školního vzdělávacího programu

Teoretické předměty:

Český jazyk a literatura, Společenská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova,  Informační a komunikační technologie, Aplikovaná výpočetní technika, Chemie, Anglický jazyk, Ekonomika

Odborné předměty:

Biologie, Mikrobiologie, Lesnická botanika, Zoologie, Ekologie, Ochrana přírody, Lesnictví, Geologie, Geografie, Biotechnologie a ohrožené druhy, Meteorologie a hydrologie, Monitoring a chemická analýza životního prostředí, Legislativa, Odpady, Průmyslová výroba, Právní příprava, Řízení motorových vozidel, Potravinářská výroba, Odpady, Geodézie, Myslivost

Další možnosti:

možnost získání řidičského průkazu skupiny B za zvýhodněnou cenu, oprávnění k výkonu práva myslivosti, osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem, oprávnění k sběru semen ze stojících stromů, dovednosti v oboru lesní pedagogiky pro děti základních škol

Zájmové kroužky:

7 sportovních, ornitologický, kynologický, jezdecký, myslivecký, sokolnický, střelecký, rybářský, řezbářský, kuchařský, košíkářský, počítačový

 

Škola s internátem leží 150 m od železniční stanice Bzenec Přívoz, která je na trati Ostrava-Přerov-Břeclav.
 


Informace o maturitní zkoušce v roce 2013, 2014, 2015, 2016:

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Bližší informace - www.novamaturita.cz.

Společná část maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický jazyk
  3. Matematika, nebo Informatika

Profilová část maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

  1. Lesnictví a biologie – ústní zkouška
  2. Ekologie a ochrana přírody – ústní zkouška
  3. Maturitní práce – Ekologické hodnocení vybraného území

Nepovinné zkoušky:

  1. Myslivost – ústní zkouška
  2. Ekonomika – ústní zkouška

Fotografie z oboru: