+420 518 384 527

náměstí Svobody 318
696 81 Bzenec

info@sosbzenec.cz

Informace pro žáky a rodiče po dobu uzavření školy.

Vážení žáci a rodiče,

zde budeme uvádět aktuální informace po dobu uzavření školy.

 

1. Teoretická výuka + odborný výcvik:

Učitelé budou komunikovat s žáky prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

Žákům bude učivo zadáváno výše uvedenými způsoby. Povinností žáků je sledovat výše uvedené komunikační kanály a školní web. Dále je povinností žáků aktivně komunikovat s vyučujícími.

Pro všechny žáky platí, že se nejedná o prázdniny, ale čas musí využít k samostudiu a opakování probraného učiva. Obzvláště apelujeme na žáky končících maturitních ročníků a ročníků ukončených závěrečnou zkouškou.

V případě ztráty přístupových údajů do systému BAKALÁŘI kontaktujte svého třídního učitele.

 

2. Strava, Domov mládeže

Provoz DM bude opět zahájen po ukončení mimořádných opatření současně s obnovením výuky ve škole.

Žáci si stravu přihlašují sami.

Výše měsíční úhrady za ubytování v DM bude upravena (snížena) s ohledem na dobu trvání uzavření DM.

 

3. Školní akce:

Veškeré akce školy (výjezdové akce žáků, praxe na odloučených pracovištích, restaurační provoz, ubytování, catering, prodej zákusků a služeb, apod...) jsou do odvolání zrušeny. 

 

4. Výchovné poradenství:

Služby výchovného poradenství, školního metodika prevence, speciálního pedagoga i školního psychologa zůstávají i nadále v provozu. V případě dotazu je prosím kontaktujte pouze e-mailem.

Školního psychologa lze kontaktovat telefonicky (případně SMS), nebo e-mailem.

Školní psycholog kontakt:

 

5. Vstup do budovy školy: 

Všechny budovy školy jsou uzavřeny. Případnou návštěvu školy (pouze v nejnutnějších případech!!!) nutno domluvit telefonicky předem na sekretariátu školy na tel. 518 670 654 a to v omezené době od 7:30 do 12:30 hodin.

 

6. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a další související otázky.

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

§2

1. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

2. Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

3. Jednotná přijímací zkouška se koná v případech, které stanoví školský zákon.

4. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). 

§3     

Přijímacího řízení podle tohoto zákona se účastní uchazeč, který v souladu se školským zákonem podal přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021.

ČÁST TŘETÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA

§ 20     

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.

§ 21     

Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce podle školského zákona, nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní nebo opravné zkoušce.

 

7. JAK SE PŘIPRAVIT NA MATURITU Z DOMOVA

Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít tyto webové stránky